1. ÜLDSÄTTED.

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimetus on Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühing.
1.2 Ühingu asukoht on Uus tn. 2 Põlva linn Põlva maakond, Eesti Vabariik.
 
2. ÕIGUSLIK SEISUND. EESMÄRK.
2.1 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
2.2 Ühingu õigusvõime tekib mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega ja lõpeb nimetatud registrist kustutamisega.
2.3 Ühingu eesmärgiks on liikmete omaalgatusele ja vabatahtlikule tegevusele tuginedes edendada tööd suurte peredega, kaitsta suurte perede huve ja tugevdada perekonda. Eesmärgi saavutamiseks on ühingul õigus organiseerida ühisüritusi, leida võimalusi lasterikaste perede toetamiseks ning tegeleda heategevusega, korraldada annetuste kogumist ning arendada muud tegevust, mis vastab seadusandlusele.
2.4 Ühingul võib olla oma logo, lipp ja liikmekaart, millede kasutamine sätestatakse juhatuse otsusega ja vabariigi seadustega.
 
3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD.
3.1 Ühingu liikmeks võivad olla Põlva maakonnas elavad füüsilised isikud, kelle peres on vähemalt neli alla 18-aastast last, pered , kes kasvatavad kolmikuid; üksikvanemad, kellel on vähemalt kolm alla 18-aastast last. Erandiks on pered, kus on üle 18-aasta vanused lapsed, kes õpivad kõrgkooli või mõne teise õppeasutuse päevases osakonnas; pered, kes toetavad aktiivselt ühingu eesmärkide elluviimist ja kellel on ühingu ees erilisi teeneid. Nende perede kuuluvuse ühingusse otsustab üldkoosolek.
3.2 Ühing koosneb liht- ja auliikmetest.
3.3 Ühingu auliikmed võivad olla nii kollektiivid kui üksikisikud Põlvamaalt, Eestist ja kogu maailmast, kellel on ühingu ees suuri teeneid.
3.4 Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega taotleja kirjaliku avalduse alusel.
3.5 Ühingu liikmel on õigus ühingust välja astuda, esitades avalduse juhatusele. Liikme võib ühingust välja arvata põhikirjasätete täitmatajätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.
3.6 Ühingu sisseastumise- ja liikmemaksu suuruse otsustab juhatus.
3.7 Ühingust väljaarvatud liikmeke tuleb ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada kirjalikult 5 päeva jooksul.
 
4. ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
4.1 Ühingu liikmel on õigused:
4.1.1 võtta osa üldkoosolekust ja ühingu poolt korraldatavatest üritustest
4.1.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimisorganitesse.
4.1.3 saada teavet ühingu tegevuse tulemuste kohta
4.1.4 teha ettepanekuid perede huvide kaitseks ja võtta osa nende elluviimisest
4.1.5 teha ettepanekuid ja esitada arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes
4.1.6 astuda ühingust välja
4.1.7 pöörduda nõu ja abi saamiseks ühingu juhtorganite poole
4.1.8 kasutada teisi käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 täitma käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi
4.2.2 võtma osa ühingu tegevusest
4.2.3 aktiivse tegevusega kaasa aitama ühingu eesmärkide elluviimisel
4.2.4 tasuma liikmemaksu.
 
5. ÜHINGU JUHTIMINE.
5.1 Ühingu kõrgeim organ on vähemalt kaks korda aastas kokkukutsutav üldkoosolek.
5.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1 põhikirja vastuvõtmine ja muutmine
5.2.2 eesmärgi muutmine
5.2.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
5.2.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine
5.2.5 revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine
5.2.6 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine
5.2.7 ühingu lõpetamine
5.2.8 aastaaruande kinnitamine
5.2.9 esindajate – aktivistide määramine ja tagasikutsumine
5.2.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seadused või põhikirjas antud teiste organite pädevusse
5.3 üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
 
6. ÜLDKOOSOLEKU OTSUS.
6.1 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.
6.2 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis kinnitatakse koosoleku avamise päevakorda.
6.3 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjas volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.
6.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud p.5.2.1 ; 5.2.2 ja 5.2.7, mille puhul on vaja 2/3 koosolekul osalenute häälteenamust. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.5 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsuma, kui otsuse poolt hääletab kirjalikult 2/3 ühingu liikmetest.
6.6 Igal ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrtset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.7 Üldkoosolek võib avaldada juhatuse esimehele, juhatuse liikmetele umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab ühingu koosseisu enamus üldkoosolekul. Umbusaldamise avaldamise võib algatada vähemalt viiendik ühingu koosseisust kirjaliku nõude esitamisega ühingu üldkoosolekul. Umbusalduse avaldamisel juhatajale ,astub tagasi kogu juhatus ja ühingut jääb juhtima valla esidajatest – aktivistidest moodustatud komisjon, kuni uue juhatuse valimiseni.
 
7. JUHATUS.
7.1 Juhatus esindab ja juhib ühingut.
7.2 Juhatus koosneb 3 kuni 9 liikmest.
7.3 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust ja aseesimehe.
7.4 Juhatuse volituse tähtaeg on kuni kolm aastat.
7.5 Mittetulundusühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige.
7.6 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul osalenute juhatuse liikmete häältest.
7.7 Juhatuse pädevus:
7.7.1 ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
7.7.2 ühingu liikmete üle arvestuse pidamine
7.7.3 aastaaruande esitamine üldkoosolekul
7.7.4 ühistegevuse arengusuundade kavandamine
7.7.5 ühingu vara soetamine ja võõrandamisega seotud küsimuste otsustamine
7.7.6 ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamisseadusele
7.7.7 muude küsimuste lahendamine, mis ei ole üldkoosoleku pädevuses
7.7.8 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhastuse esimees või aseesimees. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
7.7.9 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda seaduses ettenähtud alustel ja korras, millest informeeritakse koheselt ühingu liikmeid. Volitused lõpevad otsuses märgitud ajal.
 
8. REVISJONIKOMISJON.
8.1 Ühingu kontrollorgan on revisjonikomisjon, mis koosneb kolmest liikmest.
8.2 Komisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe
8.3 Revisjonikomisjon valitakse kuni kolmeks aastaks
8.4 Revisjonikomisjon viib läbi ühingu majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekul kinnitamiseks
8.5 Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus nõuda ja kohustus kontrollida ühingu vara, arvelduskontosid,raamatupidamisdokumente ning õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.
8.6 Revisjonikomisjoni liige võib esineda juhatuse koosolekul nõuandva häälega.
8.7 Revisjonikomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
8.8 Revisjonikomisjoni tagasikutsumine toimub samadel alustel juhatuse tagasikutsumisega.
 
9. ÜHINGU VARA.
9.1 Ühingu vara tekib:
9.1.1 liikmemaksudest
9.1.2 riiklikest vahenditest
9.1.3 rahalistest ja materiaalsetest annetustest
9.1.4 munitsipaalorganitelt ja sponsoritelt saadavatest vahenditest
9.1.5 erinevatelt sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt ja projektidest saadavatest vahenditest
9.1.6 tasulistest üritustest (kontsertid, loteriid jms.) saadavatest tuludest, mida kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks
9.2 Rahaliste vahendite kasutamise korra määrab juhatus.
 
10. ÜHINGU VARA JAOTUS ÜHINGU LÕPETAMISE KORRAL.
10.1 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel.
10.2 Ühingu lõpetamisel võib ühingu vara üle anda samalaadsete eesmärkidega Eesti Lasterikaste Perede Liidule või kasutada seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides teatades teatades vahendite kasutamisest avalikkusele maakonnalehe kaudu või vastavalt üldkoosoleku otsusele
10.3 Kui vara ei saa jaotada eelnevatest punktidest ettenähtud alusel, läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult ühingu eesmärkidele vastavalt.
10.4 Ühingu sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, kriminaalseaduse või heade kommetega, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile.
10.5 Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase teate avaldamisest.
 
11. TÄHTAEG.
11.1 Mittetulundusühing Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühing on asutatud määramata ajaks.