Üldkoosoleku protokoll nr.4

Põlvamaa Lasterikaste Perede üldkoosoleku Protokoll nr.4

Kuupäev: pühapäev, 26. veebruar 2012
Koht: Põlva Päevakeskuse saal
Aeg: algus kell 11.01; lõpp kell 12. 53
Koosoleku juhataja: Kaire Ereline.
Kohal juhatuse liikmed: Kaire Ereline, Eve Toobre, Ene Sõdur
Puudusid juhatuse liikmed:  Hela Kindsiveer, Urmet Käo
Osalejaid: 36 peret
Protokollija: Heldin Punga
 
Päevakord: 
1. Toiduabi
2. Planeeritud üritused
3. Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettelugemine ja kinnitamine
4. Juhatuse liikme Urmet Käo tagasiastumise avaldus
5. Uue juhatuse liikme valimine
6. Jooksvad küsimused
 
Lisa 1. Osavõtjate nimed ja allkirjad.
 
1.1.Toiduabi. Käesoleval aastal jätkub PRIA toiduabi jagamine:
a) Teraviljahange – jahu jms
b) Piimatoodetehange – lõssipulber, või, juust...
Meie toiduabi hoidmine ja väljastamine toimub Põlvast Jaama 75 A laoruumidest. Püüame jagada 3-4 jagamiskorraga tuleva kauba ära enne septembri lõppu, sest PRIAle tuleb esitada jagatud toodete kohta aruanne enne aasta lõppu. Täpsem info tuleb ühingu kodulehele. 
 
2.2.Planeeritud üritused.
a) Emadepäev toimub laupäeval, 5.mail 2012 Põlva vallas (loodetavasti Himmaste külakeskuses) algusega kell 19.00. Õhutujuhiks Aliis Vene. Pidu on mõeldud emadele koos abikaasadega ja ilma lasteta. Omaosalus 7 (?) eurot pere, etteregistreerimisega ühingu kodulehel.
NB! Emadepäeva luulekonkurss kestab 31.märtsini (praeguseks on laekunud 10 luuletust). Saabunud luuletused saadetakse liidu ajalehele, kes avalikustab neist parimad. Kõiki luuletusekirjutajaid peab meeles Põlva ühing lastekaitsepäevale pühendatud üritusel 2. Juuil.
b) „Aasta Suurpere“ valimine toimub laupäeval, 2.juunil 2012. Toimumiskohaks on planeeritud Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus esialgu. Üritus on pühendatud Lastekaitsepäevale ja eeldab rohket laste osavõttu koos vanematega. Üritusele otsime päeva juhti, kes tegeleks lastega. Ürituse raames valime Aasta Suurpere – selleks palun esitage kandidaate. Hindamisele tulevad pereväärtused ja pereks olemine, mitte majanduslik olukord. 
c) Suvereis Läti veeparki -  Riiast 25 km kaugusel asuvasse Livu Akvaparki.
Tellitakse 3 bussi. Kõigil reisijatel peab olema kaasas kehtiv ID – kaart või pass, kaasaarvatud väikelastel. Reis toimub kas 14 või 15.juuli. Reis on 1 päev, iga pere toitlustab reisil end ise. Reisile soovijatel tuleb end registreerida ühingu kodulehel hiljemalt 30.aprilliks 2012, täpselt märkida laste vanused, sest pileti hinnad on eraldi 0-5-aastastele, 6-14-aastastele ja täiskasvanutele. 
d) Rahvusvaheline Eesti Lasterikaste Perede Liidu kongress Tartus 19. - 22 juuli 2012. Konverents toimub 2 päeva– koht täpsustamisel. Konverentsi osavõtutasu ühingu liikmele on 7 eurot, võõrale 17 eurot. 4-ja päeva  osalustasu täiskasvanust ühingu liikmele on 8 eurot ja lapsele 5 eurot (hinna sees on telkimiskoht hotell Tartu alal/ Tartu Kutseõppehariduse keskuses ööbimine aga maksab tk – 15 eurot ja lapsele 8 eurot). Meie ühing ühistransporti Tartusse ei korralda. 
Esimene päev algab Eesti Põllumajandusmuuseumis Tartu lähedal Ülenurmel, kus kogu päev on avatud erinevad töötoad ja pakutakse hinna sees ka toitlustamist, kus esitletakse Eesti oma mahetoodangut. Töötoad jätkuvad ka teisel päeval, st kui eelmisel päeval jäi midagi lõpetamata, siis saab jätkata. 19.00 algab samas ka Simman Ungari ansambliga ja 21.00 jätkub õhtune pidu koos õhtujuhiga. Samas toimuvad läbirääkimised kõigi Tartu muuseumide ja AHHA keskusega, et saadud käepaelaga saaks külastada soodsamalt või tasuta Tartus muuseume. Samal ajal toimuvad Tartus ka Hansapäevad, mille raames on ka meie ühingul tarvis anda oma panud müügiboksis, kus on võimalik müüa meie ühingu logoga nipsasjakeisi jms. Palun andke endast teada, kes saab meid selles osas aidata. Lisaks on ehk võimalus põhapäeval toimuvale kontserdile käepaelaga sisse saada– kontsert Tartu laualulaval. Meil on ülesanne selles boksis tutvustada Lasterikaste Perede Liitu meenete jagamisega, olemas ka annetuskast. Täpsem info ilmub kotulehele ja vaadake ka Eesti Lasterikaste Perede Liidu kodulehekülge.
 
3.1.Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettelugemine ja kinnitamine.
Komisjoni liikmed: Kaja Parson, Hülle Kruusmäe, Merike Toming.
 
Lisa 2. Revisjonikomisjoni aruanne. 
(Märkus: kassatsekke tuleb säilitada 7 aastat, koopiad on tarvis teha, et dokumendid säiliksid ja ei kahjustuks). 
 
Lisa 3. Avaldused revisjonikomisjoni liikmete Kaja Parsoni ja Hülle Kruusmäe tagasiastumisest revisjonikomisjoni liikmestaatusest tänase seisuga.
Ettepanek: Rahuldada Kaja Parsoni ja Hülle Kruusmäe avaldused ning jätta revisjonikomisjon üheliikmeliseks (Merike Toming) järgmise üldkoosolekuni, kus valitakse uued liikmed revisjonikomisjoni. 
Hääletuse tulemus: vastu– 0; erapooletuid -0; poolt– 36 peret.
Otsus: ettepanek ühehäälselt rahuldatud. 
Aruande luges ette Kaja Parson.
Ühingu juhatus pälvis kiituse revisjonikomisjonilt korrektselt vormistatud dokumentatsiooni eest. Eriline tänu Eve Toobrele. 
Ettepanek: Kinnitada vastuvõetuks revisjonikomisjoni majandusaasta aruanne. 
Hääletuse tulemus: vastu– 0; erapooletuid- 0; poolt– 36 peret.
Otsus: ettepanek ühehäälselt rahuldatud. 
 
4.1.Juhatuse liikme Urmet Käo tagasiastumise avaldus.
Lisa 4. Urmet Käo avaldus 22. 01. 2012
Ettepanek: Rahuldada juhatuse liikme Urmet Käo lahkumisavaldus juhatuse liikme staatusest. 
Hääletuse tulemus: vastu – 0; erapooletuid -0; poolt – 36 peret.
Otsus: ettepanek ühehäälselt rahuldatud. 
 
5.1. Uue juhatuse liikme valimine.
Ettepanek: Kaire Ereline ettepanek on, et uueks liikmeks valida Leida Kello Mooste vallast, nelja lapse ema. Tema on ühingu töö juba pikemat aega igati toetanud vabatahtlikuna (sh koostöö Pajusi Abikeskusega).
Hääletuse tulemus: vastu – 0; erapooletuid -0; poolt – 36 peret.
Otsus: ettepanek ühehäälselt vastu võetud. 
 
6.1. Jooksvad küsimused.
  • Meie kodulehel tuleb peatselt muudatus – muutub aadressi lõpp: praegu ee, uus eu. Muutus on seotud Elioni firmas lepingu lõpetamisega ja soodsama lepingu sõlmimisega. 
  • Meie ühing sai varem aastaks tegevusraha ka kolme lapseliste perede pealt, siis käesolevast aastast annab liit tegevusraha alates neljalapselise pere pealt (st peres on 4 alla 19-aastast last või kuni 26 eluaastani õppivaid lapsi neli ja enam). Meie ühingus on tänase seisuga 53 nelja- ja enamlapselist peret ning kokku on peresid ühingus 68. Toiduabi jagamine on erand – kõik ühingu liikmed saavad toiduabi. Meil kehtib toiduabi jagamine leibkonnapõhiselt. 
  • Eesti Lasterikaste Perede Liidus on 18 ühingut. 2012 aastal oli liidul jagamiseks 28 000 eurot. Kuna Tallinna ühing polnud õigeaegselt oma liikmete arvu esitanud, siis läks jagamisele 27 000 eurot. 1000 eurot jäi reservi. Liitu kuulub 899 peret – 1 pere saab 30 eurot. Meil on 53 peret, seega saime liidult tegevusraha 1590 eurot aastaks.
  • Toidu ja muu abi jagamisel kehtib reegel- esmalt saavad need, kes tulevad kohale.
  • Aastamaks 2012 aastal on 15 eurot. Nendele peredele, kes on võlgnevuse tõttu ühingust välja arvatud, kuid sooviksid uuesti ühingusse astuda ,need pered peavad maksma täiendavalt  20 eurot liitumistasu. 
  • Sügisel esimesse klassi minevad lapsed saavad liidult koolikoti ja sporditarbeid. Koostööpartnerid Knopka ja Sportland kauplused. Anna oma lapsest teada juhatusele.