Üldkoosoleku protokoll nr.7

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühing

Üldkoosolek nr. 7

Kuupäev: 23. veebruar 2014. a (Põlva Kultuurikeskuse saal)

Algus: 11.05

Lõpp: 12. 45

Koosoleku juhataja: Kaire Ereline

Protokollija: Heldin Punga

Kohal viibis 36 hääleõiguslikku peret: Lisa 1

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoniaruade ettekanne

2. Majandusaasta aruande kinnitamine

3. Perekaart

4. ELPL uudised

5. Jooksvad küsimused

6. Uue juhatuse valimine

Päevakord kinnitatud: ühehäälselt.

1. Revisjonikomisjoniaruade ettekanne

1.1. Sõna võttis Merike Toming. Lisa 2. Revisjonikomisjon leidis, et majandusaasta aruande võib lugeda heaks.

1.2. Kuni järgmise üldkoosolekuni jäävad käesolevast hetkest revisjonikomisjoni liikmeteks Merike Toming ja Kaja Laanelind seoses ühe liikme lahkumisega nii ühingust kui ka revisjonikomisjonist.

2. Majandusaasta aruande kinnitamine

Märkus. Ühingusse kuulumise uued avaldused (peretaotlused) puudu perekonnal: Ritsmann ja Piirisild.

Sõna võttis Kaire Ereline.

Ettepanek: kinnitada majandusaasta aruanne vastuvõetuks.

Poolt: 36 peret. Vastu: 0 peret.

Otsus: kinnitada Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu 2014.

majandusaasta aruanne vastuvõetuks ühehäälselt.

3. Perekaart

Sõna võttis Kaire Ereline, kes rääkis lahti perekaardi toimimise eesmärgid ja kaardi taotlemise tingimused ning koha. Lühidalt: perekaarti saavad omada need pered, kus õpivad päevases õppevormis vähemalt neli last vanuses kuni 26 aastat/ või pered kus on vähemalt neli alla 18.a last. Perekaardi väljastuse administaraatoriks meie ühingus on Eve Kallari.

4. ELPL uudised

Sõna võttis Kaire Ereline.

  • 31. märtsini saab esitada taotlusi Leo Kaagjärve fondile
  • 10. mail toimub taas Tallinnas suurperepäev
  • 12. aprill toimub Liidu päev, kuhu läheb juba uus juhatus
  • 17. mai valitakse Eesti Lasterikaste Perede Liidus uus juhatus
  • 11.-13. juuli toimub Hiiumaal Liidu suveüritus – suvekool. Kas minnakse oma transpordiga või tellitud bussiga kõik koos, seda otsustab juhatus. Omaosaluseks on 7-10 eurot inimene sõltumata vanusest.

5. Jooksvad küsimused

  • 2. märtsil on võimalus külastada tasuta kinoseanssi Põlvas.
  • Auliige. Kas meie ühingul võiks olla auliige? Kui jah, siis tuleb auliikme valimiseks välja töötada vastav statuut, mille alusel auliiget valitakse.
  • 1. jaanuar 2014. muutus meie Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingusse sisseastumine. Seoses liidu andmebaasi uuendamisega. Nüüd saab ühinguga liituda, kui on täidetud elektrooniline pere andmete kaart, mis käib liidu kaudu. Paberkandjal ühinguga liitumise avaldusi enam ei ole. Seega kuuluvad meie ühingusse nüüd vaid põhikirjale vastavad pered.

   Otsuse poolt: 36 peret. Vastu 0 peret.

  • Revisjonikomisjoni üks  liige on esitanud lahkumisavalduse antud tööst vabastamiseks (T.V.)  avaldus lisatud protokollile.

Ettepanek: rahuldada  lahkumisavaldus.

Otsuse poolt: 36 peret, Vastu: 0 peret.

Revisjonikomisjoni uus liige ei pea kuuluma ühingusse.

6. Uue juhatuse valimine järgnevaks kolmeks majandusaastaks

Käesoleval hetkel kuulub Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingusse 52 peret. Sõna võttis Kaire Ereline. Ühingusse on laekunud enam kui kümne kandidaadi nimed. Valida kaks häältelugejat hääletuse tarvis. Iga pere saab hääletada viie kandidaadi poolt.

Ettepanekud saalist uute kandidaatide osas:

1. Lidia Pärna – 32 poolt

2. Kerli Rosenthal – 26 poolt

3. Eve Kallari – 34 poolt

4. Seleri Koor – 30 poolt

5. Leida Kello – 33 poolt

6. Kalmer Kiudorv – 24 poolt

Otsus: uude juhatusse osutusid valituks: Eve Kallari, Lidia Pärna, Seleri Koor, Leida Kello, Kerli Rosenthal.

Kaire Ereline tänas juhatuse poolt ühingu liikmeidsenise toetuse eest ning vana juhatus soovis edu uuele juhatusele.

Koosoleku juhataja: Kaire Ereline

Protokollija: Heldin Punga